Stafetten: Data er en central del af Folkebibliotekernes virkelighed

23. februar 2024

Af Esben Fjord og Jakob Lærkes fra Gladsaxe Bibliotek
Det moderne folkebibliotek står i disse år overfor mange nye strømninger, de skal forholde sig til. De digitale materialer er for alvor begyndt at få betydning og indflydelse på borgernes udlånsmønstre. Der er krav og forventninger om borgerinddragelse og borgerskabte aktiviteter. Bibliotekerne skal være bæredygtige, involvere unge og være demokratiske medborgercentre, der bor sammen med andre partnere. Der er med andre ord meget at forholde sig til i det moderne folkebibliotek.

Samtidig betyder den øgede digitalisering i samfundet, at der indsamles rigtig mange data om borgernes vaner og behov og samtidig har tilgængeligheden til disse data aldrig været nemmere. Der indsamles digitale data om stort set alt. Det gælder også på Folkebibliotekerne, hvor der f.eks. dagligt registreres udlån af både fysiske og digitale udlån, besøgsdata m.v. Der er meget viden gemt i alle disse data.

Det er derfor oplagt at bruge de nye muligheder, som data giver, som et vigtigt værktøj for bibliotekerne, når de skal i disse år skal forholde sig til den øgede konkurrence om borgernes tid og opmærksomhed.

Hvad siger data for eksempel om borgernes brug af samlingerne, og hvad betyder det for sammensætning af den? Hvornår kommer borgerne på bibliotekerne, og hvad betyder det for åbningstiderne? Dette er blot et par spørgsmål, som brugen af data vil kunne hjælpe med at svare på.

Den datadrevne organisation
På Gladsaxe Bibliotekerne arbejder vi aktivt med data. Det sker både i forhold til udvikling af strategiske indsatser, i den daglige praksis til optimering og udvikling af arbejdsrutiner o.a., og endelig til den årlige dokumentation af vores virksomhed overfor politikere og andre interessenter.

Vi arbejder aktivt på, at såvel ledere som medarbejder bruger data som en naturlig del af hverdagen og tænker data ind som en naturlig del af alle forandringsprocesser.

Vi tror på, at brugen af data kan hjælpe os med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger, og at data spiller en stadig større rolle i driften af et moderne folkebibliotek.

Gennem vores arbejde har det vist sig, at der er en række forhold omkring de data, der bruges på bibliotekerne, som bør kvalificeres hvis vi skal udnytte dem endnu bedre. Det er bl.a. nedenstående forhold:

  1. Skabe en intuitiv og brugervenlig indgang til bibliotekernes data. Et værktøj, hvor alle de danske folkebiblioteker kan få overblik over egne data og har mulighed for at sammenligne sig med andre.
  2. Sikre at de centrale datakilder er valide og aktuelle med tilstrækkelig detaljeringsgrad, så der dels er mulighed for at få aktuelle indsigter og samtidig mulighed for at lave mere detaljerede analyser.
  3. Udvikle services, der gør det muligt for bibliotekerne at høste egne data, og udvikle lokale data services.
  4. Udvikle modeller og standarder for, hvordan Folkebibliotekerne på en standardiseret måde kan dokumentere deres arrangementer og aktiviteter, så de dels kan sammenlignes på tværs af bibliotekerne og samtidig kan bruges i forbindelse med publikumsudvikling m.v. Dette kunne evt. ske i samarbejde med Danmarks statistik eller andre relevante partnere.

Ovenstående områder er af en sådan karakter, at de med fordel kan udvikles på nationalt plan f.eks. gennem Det digitale Folkebibliotek. Efter vores opfattelse vil et sådant nationalt samarbejde medvirke til at sikre gode brugervenlige indgange til data, fælles standarder og kompetencer, og professionalisere dataarbejdet på de danske folkebiblioteker.


DDF som bibliotekernes indgang til data
Da Danskernes Digitale Bibliotek blev etableret, var det en kerneopgave at levere dataunderstøttet viden til bibliotekerne. I årenes løb er Faktor blevet udviklet som bibliotekernes data værktøj.

Selvom der er lagt mange ressourcer i udviklingen og vedligeholdelsen af Faktor, oplever vi i Gladsaxe, at der stadig mangler væsentlige muligheder og rapporter, hvis det skal fremstå som et brugbart statistikværktøj, der kan understøtte vores behov.

Grænsefladen er svær at bruge, og rapporterne er ikke altid særlig gennemskuelige. Det er ikke muligt at sammenligne og kombinere de forskellige datatyper og adgangen til udlånsdata er ikke altid stabil og kan i perioder være forsinkede.

Dette medfører, at Faktor fremstår utilgængeligt og derfor ikke særlig brugbar i forhold til at understøtte bibliotekernes behov.

Derfor mangler der stadig en del nyudvikling og tilpasninger før Faktor fremstår som et godt og professionelt dataværktøj, der kan fremme dataarbejdet på bibliotekerne.

Det vil efter vores opfattelse kræve, at DDF prioriterer flere ressourcer til området. Vi er godt klar over, at det er en vanskelig opgave, og at der er mange andre områder og projekter i DDF, der ressourcemæssigt skal prioriteres. Alligevel er det efter vores opfattelse problematisk, at den videre udvikling af Faktor nu bliver nedprioriteret. Ifølge de seneste udmeldinger fra DDF’s sekretariat og bestyrelse, vil der i den kommende tid udelukkende være fokus på at vedligeholde Faktor som den fremstår nu og ikke bruge nye ressourcer på at videreudvikle og forbedre servicen.

Vi vil derfor opfordre til, at DDF genovervejer deres prioriteringer omkring Faktor. Der er brug for en professionel og tidssvarende statistik service, der kan hjælpe bibliotekschefer og medarbejdere med data og viden, så de i fremtiden bliver bedre i stand til at træffe kvalificerede beslutninger i en stadig mere kompleks virkelighed.


I BCF har bestyrelsen oprettet en stafet, som giver os mulighed for at dele vores ledelseserfaringer og ledelsesudfordringer med hinanden. Vi er en forening med medlemmer fra hele landet, små og store kommuner. Vores udfordringer er nogle gange meget ens – og andre gang umiddelbart forskellige, men altid interessante at lade sig inspirere af.

Med stafetten beder vi dig fortælle om det, der ligger dit hjerte nært på ledelsesområdet lige nu: Det kan være en organisationsændring, en økonomisk øvelse, en fagstrategisk indsats eller andet. 

Har du bidraget til stafetten, så giv den videre til en kollega et sted i landet, og hjælp med til, at vi får dækket hele danmarkskortet.