Vedtægter

Afsnit I: Navn

§ 01

Foreningens navn er Bibliotekschefforeningen (forkortet BCF)

 

Stk. 2

Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands arbejdsadresse

 

Stk. 3

Foreningen er en faglig og uafhængig interesseorganisation.

Afsnit II: Formål

§ 02.

Foreningens formål er at samle ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren med henblik på:

at sikre tilstedeværelsen af et forum for ledelse på folkebibliotekerne

at gøre folkebiblioteksstrategiske synspunkter gældende i den kommunale verden og i den offentlige debat

at arbejde for et velfungerende netværk blandt biblioteksledere på tværs af den kommunale, statslige og private sektor, samt at skabe og samarbejde med ledelsesnetværk i og udenfor biblioteksverdenen

at styrke medlemmernes ledelsesfaglige grundlag

at styrke det kollegiale forhold imellem medlemmerne

 

Stk. 2 Formålet søges nået:

gennem deltagelse i kommisions- og udviklingsarbejde samt gennem deltagelse i relevante debatter;

gennem samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner;

ved at formidle ideer og erfaringer samt ved at støtte debat mellem medlemmerne;

ved at holde foreningens medlemmer orienterede om ledelses- og bibliotekspolitiske spørgsmål via foreningens hjemmeside, dens tidsskrift eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.


Afsnit III: Medlemmer

§ 03

Som medlemmer kan optages ledere med et selvstændigt ansvar for økonomi, drift og udvikling af hele kommunale biblioteksvæsner og deres stedfortrædere samt andre ledende medarbejdere med et overordnet ansvar for et kommunalt biblioteksvæsen.

 

§ 04

I tilfælde af tvivl om optagelsesberettigelse træffer bestyrelsen den endelige afgørelse.

§ 05

Medlemskab kan opnås når som helst og er gyldigt, når kontingent for det aktuelle kontingentår er indbetalt.

 

Stk. 2

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer og er gældende fra udløbet af det aktuelle kontingentår. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke

 

Stk. 3

Medlemskab ophører såsnart et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.


Afsnit IV: Organisation

§ 06

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§ 07

Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.

 

§ 08

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af permanente eller tidsbegrænsede opgaver.


Afsnit V: Bestyrelsen

§ 09

Foreningen består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2

Formanden vælges på generalforsamlingen

 

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer.

 

Stk. 4

En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem meddeler forfald for en længere periode, eller når et bestyrelsesmedlem skriftligt anmoder om at måtte udtræde af bestyrelsen.

 

Stk. 5

Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde.

 

Stk. 6

Bestyrelsens møder holdes efter aftale, eller når formanden finder det fornøden, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer kræver det.

 

Stk. 7

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

Stk. 8

Der udarbejdes referat fra bestyrelsens møder og referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.


Afsnit VI: Generalforsamling og årsmøde

§ 10 (Deltagelse)

Kun medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

 

Stk. 2

Bestyrelsen kan invitere gæster til at deltage i generalforsamling og årsmøde. Gæster har ikke tale- eller stemmeret på generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Generalforsamlingen kan give gæster mulighed for at komme med enkelte bemærkninger af oplysende karakter eller med meddelelser af generel interesse for forsamlingen.

 

§ 11 (Ordinær generalforsamling)

Ordinær generalforsamling finder så vidt muligt sted i februar måned

Ordinær generalforsamling og årsmøde indkaldes med 8 ugers varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne.

 

Stk. 2

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

01. Valg af dirigent og fastlæggelse af forretningsorden for generalforsamlingen

02. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

03. Forelæggelse og endelig godkendelse af regnskab

04. Indkomne forslag

05. Forelæggelse og godkendelse af aktivitetsplan

06. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder

fastsættelse af kontingent

07. Eventuelt valg af formand (jfr. § 13)

08. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter (jfr. § 13)

09. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

Stk. 3

Som dirigent vælges en person, der ikke er foreningens formand, medlem af - eller suppleant til - bestyrelsen, revisor eller revisorsuppleant.

 

Stk. 4

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.

 

Stk. 5

Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med forslag til forretningsorden for generalforsamlingen, en liste over kandidater til formandsposten og bestyrelsen, det reviderede regnskab, budgetforslag samt egne og eventuelt modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen

 

Stk. 6

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen indeholder bl.a. gæsters taleret og valgprocedure

 

§12 (Ekstraordinær generalforsamling)

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter dennes beslutning, eller hvis mindst 25 medlemmer fremsætter skriftligt, motiveret krav herom.

 

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter at skriftligt krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er fremsat. Dagsorden skal være angivet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 3

Forslag der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny, før næste ordinære generalforsamling.

 

§ 13 (Valg)

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét medlem stiller krav herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 2

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed - dog undtaget afstemninger om foreningens opløsning.

 

Stk. 3

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår på foreningens generalforsamling.

 

Stk. 4

Kandidater til formandsposten, bestyrelsen og revisorposterne kan opstilles på generalforsamlingen.

 

Stk. 5

Foreningens formand vælges for 2 år ad gangen.

 

Stk. 6

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen således, at 3 medlemmer vælges hvert andet år.

For at stemmesedlen er gyldig, skal der stemmes på mindst én kandidat og højst det antal kandidater, som svarer til antallet af ledige bestyrelsesposter. De kandidater, der har fået flest stemmer er valgt.

 

Stk. 7

Ved stemmelighed, for såvidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, foretages der lodtrækning.

Hvis der er stemmelighed imellem 2 eller flere formandskandidater, som har opnået flest stemmer, foretages der omvalg udelukkende blandt disse kandidater.


Afsnit VII: Regnskab og kontingent

§ 14

Bestyrelsen har ansvaret for driften af foreningen - herunder budgetlægning og regnskabsførelse.

 

Stk. 2

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Stk. 3

Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges på generalforsamlingen.

 

Stk. 4

Efter foreningens generalforsamling og årsmøde bliver det godkendte regnskab meddelt samtlige medlemmer.

 

Stk. 5

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, under budgetvedtagelsen, efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Stk. 6

Kontingentet opkræves en gang årligt i oktober kvartal og dækker medlemskab for perioden 1. januar – 31/12 i det efterfølgende kalenderår. Denne periode kaldes kontingentåret.


Afsnit VIII: Tegningsret og hæftelse

§ 15

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden (i dennes fravær næstformanden) eller af kassereren.

 

Stk. 2

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.


Afsnit IX: Opløsning

§ 16

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes af generalforsamlingen, såfremt spørgsmålet har været optaget på dagsordenen, og hvis 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer derfor på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.

 

Stk. 2

Ved foreningens opløsning tilfalder dens aktiver én eller flere organisationer, der virker til gavn for dansk biblioteksvæsen. Beslutningen herom træffes af generalforsamlingen, som varetager foreningens opløsning.


Afsnit X: Ikrafttræden

§ 17

Nærværende vedtægter, er godkendt på Bibliotekschefforeningens generalforsamling den 2. februar 2012, og træder i kraft umiddelbart derefter.