Generalforsamling 2020

Bibliotekschefforeningen afholder generalforsamling torsdag den 6. februar 2020 klokken 13.30-14.45 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Foreløbig dagsorden, jf. vedtægterne: 

1.    Valg af dirigent og fastlæggelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 
2.    Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2019
 
3.    Forlæggelse og endelig godkendelse af regnskab for 2019
 
4.    Indkomne forslag

5.    Forelæggelse og godkendelse af aktivitetsplan for 2020
 
6.    Forelæggelse og godkendelse af budget for regnskabsåret 2020, herunder fastsættelse af kontingent 
 
7.     Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

    På valg er:
    May-Britt Diechmann, Stevns
    Erik Thorlund, Vordingborg
    Henrik Zacho, Holstebro

    Suppleant: Berit Sandholdt Jacobsen
    Suppleant: Ravinder Kaur-Pedersen 

9.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

    På valg er:
    Bethine Gregersen, Kolding
    Kirsten Boelt, Aalborg

    Suppleant: Mette Høxbro, Vejle

10.    Eventuelt 

 
Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 9. januar 2020 klokken 12. Forslag sendes til Pia Henriette Friis på mail: pihf@kolding.dk. Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 
Kandidater til bestyrelsen, der har meldt deres kandidatur inden mandag den 20. januar 2020, vil blive nævnt i den endelige dagsorden. Det skal understreges, at det er muligt at melde sig på et hvilket som helst tidspunkt. Også på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen vil dog opfordre til, at man melder sig på forhånd.