Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Bibliotekschefforeningen (BCF) finder sted torsdag den 7. februar 2019 klokken 13.00-14.45 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
  
Endelig dagsorden, jf. vedtægterne: 

1.    Valg af dirigent og fastlæggelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 
2.    Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2018
 
3.    Forlæggelse og endelig godkendelse af regnskab for 2018
 
4.    Indkomne forslag
       - ingen indkomne forslag

5.    Forelæggelse og godkendelse af aktivitetsplan for 2019
 
6.    Forelæggelse og godkendelse af budget for regnskabsåret 2019, herunder fastsættelse af kontingent 
 
7.     Valg af formand

    På valg er Pia Henriette Friis, Kolding (genopstiller)

8.    Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

    På valg er:
    Jakob Heide Petersen, København (genopstiller)
    Pernille Schaltz, Herning (genopstiller ikke)
    Britta Thuun-Petersen, Viborg (genopstiller ikke)

    Følgende kandidater har meldt sig:
    Marie Østergaard, Aarhus
    Anders Clausen, Ringsted
 

9.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

    På valg er:
    Jørgen Bartholdy, Skanderborg (genopstiller ikke)
    Bethine Gregersen, Kolding (genopstiller)

10.    Eventuelt 

 
Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 10. januar 2019 klokken 12. Forslag sendes til Pia Henriette Friis på mail: pihf@kolding.dk. Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 
Kandidater til bestyrelsen, der har meldt deres kandidatur inden mandag den 21. januar 2019, vil blive nævnt i den endelige dagsorden. Det skal understreges, at det er muligt at melde sig på et hvilket som helst tidspunkt. Også på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen vil dog opfordre til, at man melder sig på forhånd.
 
 

Bilag: